Prywatna strona poświęcona zagadnieniom typografii

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja krojów pism

 

Krój pisma

Krojem pisma nazywamy charakterystyczny kształt graficzny kompletu znaków drukarskich. Obraz graficzny liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i innych jest wspólny dla danego kroju pisma drukarskiego. Cechą typową danego kroju jest jego dukt czyli rytm grubych i cienkich elementów liter, ich zakończeń, kątów pochylenia, długości dolnych i górnych wydłużeń. Krój pisma ma swoje odrębną nazwę, zarezerwowaną dla danej odmiany. Odmiany krojów pism różnią się grubością elementów, ich pochyleniem, szerokością. Poszczególne odmiany danego kroju pisma tworzą rodzinę. Na jej czele stoi krój pisma w odmianie podstawowej.

 

Font

Pełny komplet znaków drukarskich danego kroju pisma w jednej wielkości określa się jako font, na przykład Helvetica Neue Roman 10 p. Typowym przykładem fontu jest zestaw znaków w maszynie do pisania lub kaszcie zecerskiej.

 

Klasyfikacja pism

Brakuje jednoznacznego podziału pism, który obowiązywałby na całym świecie. W Europie najczęściej stosuje się system klasyfikacyjny wg Aldo Novarese, system anglosaski lub niemiecki system DIN.

 

Pisma drukarskie dzielimy na:

  • okrągłe (pisma łacińskie)

  • łamane (pisma gotyckie)

  • obce (cyrylica, greka, pismo hebrajskie, arabskie, pisma azjatyckie i inne)

  • ozdobne

 

 

Klasyfikacja w systemie DIN:

 

PISMA ŁACIŃSKIE
1–2 Antykwy renesansowe

3 Antykwy barokowe

4 Antykwy klasycystyczne

5 Antykwy linearne z szeryfami (egipcjanka)

6 Antykwy linearne bezszeryfowe (grotesk)

7 Odmiany antykwy

8 Pisanki

9 Kroje gotyckie: tekstura, rotunda, szwabacha, fraktura, fraktura pisanka

10 Kroje pism pozałacińskich

11 Pisma ozdobne i reklamowe. Inicjały

 

 

Najbardziej rozbudowana i skomplikowana jest klasa antykw.

Można w niej wydzielić dwie grupy:

antykwy dwuelementowe

antykwy renesansowe

antykwy barokowe

antykwy klasycystyczne

inne odmiany

antykwy jednoelementowe:

antykwy linearne szeryfowe (egipcjanki)

antykwy linearne bezszeryfowe (groteski)

inne odmiany.

 

 

dalej

 

 

przykłady

cyfry

wybór kroju pisma

 

 

 

 Klasyfikacja

 krojów:

definicje

przykłady

wybór kroju

cyfry

 

 

Strona ostatnio zmieniana 11 grudnia 2006